ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Дата на публикуване: 04.05.2016

Обхват

Настоящият документ е приложим към потребителите на уебсайт с адрес (URL) https://inopharm.eu, собственост на „РУБЕЛЛА БЮТИ“ АД.

 

Настоящият документ показва какви лични данни събираме, съхраняваме, обработваме и разпространяваме във връзка с използването на Уебсайта, в качеството ни на администратор на лични данни. Също така си запазваме правото, при необходимост да променяме документа като изрично уведомяваме своите потребители чрез нарочна бележка в сайта, предхождана от неговото публикуване там.

 

Приложими дефиниции

уебсайт с адрес (URL) https://inopharm.eu

Рубелла, „ние” или „нас” се отнася до „РУБЕЛЛА БЮТИ“ АД

Администратор на личните данни е: “Рубелла бюти“ АД, дружество, регистрирано според законодателството на Република България, с ЕИК 120541377, със седалище и адрес на управление в гр. Рудозем, ул.“Освобождение“ 3.

 

Лични данни, събирани от нас

Ние не изискваме от Вас да се регистрирате или да предоставяте лична информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до съдържанието му. В случай, че сте решили да се свържете с нас като използвате формата за контакти се изисква да предоставите следните лични данни – име(на), e-mail и телефонен номер. Събраната информация се обработва от нас единствено с цел предоставяне на отговор на подаденото от Вас съобщение и за осъществяване на връзка с Вас като наш клиент. В сайта сме вградили и възможност за събиране на обобщена статистическа информация за посещенията. Използваме я за подобряване структурата на сайта и проучване на пазара. Реализацията е извършена чрез технологията „бисквитки“ (cookies). Информацията относно „бисквитките“ е достъпна в раздел „Анализ потреблението на уебсайта“.

 

Съхранение на събраните лични данни

С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към нас, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване. Предвид давностните срокове съгласно българското законодателство с цел разрешаване на възникнали спорове, тази информация се съхранява за период до 5 /пет/ години, като са приложени подходящи технически, административни и физически предпазни мерки за защита на информацията.

 

Анализ потреблението на уебсайта

Събираме и обработваме анонимна информация за посещенията Ви на този сайт. Използваме Google Analytics, за да наблюдаваме трафика на нашият сайт.

Тази информация използваме, чрез инсталиране на „бисквитки“, които събират информация за наименованието на домейна на потребителя, Вашия доставчик на интернет услуги, операционната Ви система, както и датата и часа на достъп. При което не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез „бисквитките“ на сайта не можем да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Общия регламент относно защитата на данните. За повече информация относно бискивтките вижте нашата “Политика за бисквитки“ 

 

Какви права имате и как можете да ги упражните?

При всяко обработване на Лични данни ние вземаме мерки в разумни граници, за да обезпечим, че Личните Ви данни са точни и актуални за целите, за които са събрани. Ще Ви дадем възможност да упражните следните права при условията и до степента, определени в закона:

Да получите достъп до Вашите лични данни, които Рубелла обработва и да получите копие от тях;

При непълнота или неточност в данните, личните Ви данни да бъдат коригирани;

Да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това.

Да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

Имате право на преносимост на данните:имате право да поискате да предадете данните си на друг администратор

 

Свържете се с нас

Ако желаете да се свържете с нас относно начина, по който използваме Личните Ви данни, или желаете да упражните правата си, свързани с неприкосновеността на Личните данни, пишете ни на адрес: gdpr@inopharm.eu или на следния физически адрес:

„Рубелла Бюти“ АД

Ул.“Освобождение“ № 3
гр.Рудозем

 

Тази политика е последно осъвременена през 2020 година и се въвежда във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от   27   април   2016   година   относно   защитата   на   физическите   лица   във   връзка   с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.